nl-NLen-GB

Meerjaren beleidsplan 2017-2019 Stichting Turn-Over

 
1. Statutaire doel van de stichting Turn-Over
De Stichting heeft als doel: het bieden van professionele begeleiding en intensieve coaching, vanuit het hart, aan jongeren en (jong-)volwassenen, om ze op maat zowel fysiek als mentaal te ondersteunen en te motiveren bij de volgende stap in hun leven richting opleiding, (vrijwilligers-)werk en/of nieuwe competenties, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 
2. Missie
Turn-Over wil kwetsbare-, risico- en probleemjongeren en -(jong)volwassenen door middel van de (preventieve) bewezen succesvolle Turn-Over programma’s helpen bij de volgende stap in hun leven richting (vrijwilligers)werk, school of zelfstandig ondernemerschap.  
 
3. Visie
Turn-Over ondersteunt en begeleidt jongeren en (jong) volwassenen met behulp van de Turn-Over methode door het aanbieden van diverse (preventieve) programma’s waarin rugby, structuur, fysieke en mentale/geestelijke gezondheid en -weerbaarheid, competentie-ontwikkeling en gezonde leefstijl centraal staan, waardoor ze klaargestoomd worden voor de volgende stap in het leven, waarbij de eigen verantwoordelijkheid het uitgangspunt is. Onze aanpak is zowel individueel als groepsgericht. Turn-Over wil in 2019 marktleider zijn omdat wij geloven in de Turn-Over methode waarin rugby, de trainingen/workshops en onze kernwaarden de belangrijke pijlers zijn om onze missie te kunnen realiseren.
 
4. Uitgangspunten
Onze uitgangspunten voor de Turn-Over methode en –programma’s zijn:
- Rugby en bewegen vormen het belangrijkste kader van de Turn-Over methode en –programma’s
- Gebaseerd op structuur, normen, waarden en grenzen
- Met een zo groot mogelijk preventief karakter
- Waarbij iedereen een tweede kans verdient
- Met nadruk op persoonlijke mogelijkheden, talenten en kansen
- Waarbij ook standaard het netwerk van de deelnemers betrokken wordt
- En altijd in samenwerking met andere organisaties en stakeholders.
 
5. Kernwaarden
1. Iedereen wordt gezien, doet mee en hoort erbij.
2. Respect hebben voor jezelf en de ander.
3. Samenwerken loont.
4. Kunnen incasseren helpt je vooruit.
5. Fouten maken mag: zonder fouten leer je ook niet, ontdekt je de grenzen niet en verleg je ze ook niet.
6. Blijf niet hangen in fouten van jezelf of de ander, focus je op de volgende “actie” en maak het goed.
7. Iedereen verdient ten minste een 2e kans.
8. Vertrouwen geven en krijgen.
9. Oprechte interesse hebben in elkaar.
10. Elkaar op een respectvolle, positieve wijze benaderen en aanspreken.
11. Focus vooral op wat goed gaat en waar je sterk in bent en bouw dit uit.
12. Iedereen is en blijft lid van de Turn-Over “familie”.
 
6. Ambities
Turn-Over streeft ernaar om in 2019 op landelijk niveau jongeren en (jong) volwassenen, uit diverse doelgroepen en vanuit verschillende achtergronden/problematiek, te trainen door middel van de Turn-Over programma’s en -methode.
 
7. Sterkten en zwakten
Sterkten:
a. De stichting beschikt over een ervaren bestuur en directie.
b. Peperkamp BV, de samenwerkingspartner van de stichting, heeft inmiddels goede resultaten neergezet én een positieve naam opgebouwd in de uitvoering van de Turn-Over methode/programma’s.
Zwakten:
a. De stichting is nog jong en beschikt over weinig financiële middelen.
b. Tot nu toe zijn vooral jongeren en (jong-)volwassenen met “zwaardere” problematiek ondersteund door de Turn-Over programma’s.
c. Tot nu toe zijn de programma’s uitgevoerd met middelen vanuit de UWV en (in opdracht van) gemeenten. De afhankelijkheid van deze (semi) overheidsorganisaties is groot en kan de continuïteit van de stichting bedreigen.
 
8. Strategische doelen
1) De stichting gaat het eigen vermogen uitbreiden door middel van de aanvraag van (pilot)subsidies, aanbestedingen bij gemeenten en (semi)overheid zodat er meer Turn-Over programma’s uitgevoerd kunnen worden.
2) De stichting gaat de afhankelijkheid van (pilot)subsidies en aanbestedingen verminderen door te onderzoeken of er Turn-Over programma’s commercieel/particulier kunnen worden uitgevoerd en/of een samenwerking met het bedrijfsleven hierin mogelijk is zodat er meer Turn-Over programma’s uitgevoerd kunnen worden.
3) De stichting gaat in samenwerking met Peperkamp Coaching & Training, de uitvoerder van de Turn-Over methode en –programma’s, de doelgroepen uitbreiden. Preventie krijgt een belangrijke rol hierbij.
 
9. Financiële middelen
De stichting beschikt over een bankrekening. Alle inkomsten en uitgaven verlopen via deze rekening en worden verantwoord via deze rekening. Deze rekening wordt exclusief gebruikt voor de stichting. Er wordt geen kas gehouden.

Uitgangspunt is dat de stichting een sober uitgavenbeleid voert zodat een maximaal deel van de te ontvangen inkomsten wordt besteed ten gunste van de doelen van de stichting. Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden noch vacatiegeld. Enkel door bestuursleden noodzakelijk gemaakte kosten, waaronder reiskosten, worden op verzoek vergoed. De directeur van de stichting is het enige personeelslid: haar salaris is gebaseerd op salarisschalen die gelden voor humanitaire instellingen.

Vermogensvorming vormt geen algemeen doel binnen het financieel beleid en is uitsluitend aan de orde wanneer dat vanuit het oogpunt van continuïteit van de stichting wenselijk of noodzakelijk is.
De stichting verwerft haar middelen door middel van het verkrijgen van (pilot)subsidies, aanbestedingen bij gemeenten en (semi)overheid en middelen die we verkrijgen van het bedrijfsleven en/of particulieren.
Het bestuur van de stichting beheert het vermogen. De staat van baten en lasten wordt jaarlijks op de website gepubliceerd.
De stichting zet het vermogen in om Turn-Over programma’s voor diverse doelgroepen te laten uitvoeren door Peperkamp Coaching & Training.
 
10. Communicatie
De stichting communiceert naar buiten over onder meer de doelstelling en activiteiten via de eigen website en de eigen Facebook pagina. Het meest recente meerjarenbeleidsplan wordt op de website gepubliceerd.
De stichting publiceert ieder jaar een jaarverslag waarin inzicht gegeven wordt in de financiële resultaten. Ook omvat het jaarverslag een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten, een overzicht met de samenstelling van het bestuur en directie en een overzicht van het beloningsbeleid voor personeel, bestuursleden en directie. Het jaarverslag wordt uiterlijk per 1 mei in het daarop volgende kalenderjaar op de website gepubliceerd.
Met trots werken wij o.a. samen
Stichting Turn-Over maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie