Thanks voor jouw contact aanvraag
Jouw bericht komt bij ons binnen en wordt maximaal binnen 5 werkdagen behandeld, tot snel!
Even bellen? 0722204170
Menu
Aanmelden
Menu

Disclaimer

Home Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. Turn Over: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Peperkamp Coaching & Training B.V., gevestigd aan Korte Vondelstraat 1, 1813 AC te Alkmaar, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 60171960.
2. Opdrachtgever: iedere publiekrechtelijke rechtspersoon, dan wel (onderwijs)instelling met wie Turn Over een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Partijen: Turn Over en de Opdrachtgever gezamenlijk.
4. Deelnemer: eenieder die in het kader van de Overeenkomst deelneemt of beoogt deel te nemen aan een Programma.
5. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Turn Over zich in opdracht van de Opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van Diensten ten behoeve van een of meerdere Deelnemers.
6. Diensten/Dienstverlening: alle in het kader van de Overeenkomst door Turn Over te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, groepsbegeleiding en -coaching en/of individuele begeleiding en coaching van de Deelnemer, alsook alle diensten die in het kader van deze begeleiding en coaching worden verleend.
7. Programma: het totaal van Sessies dat onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.
8. Sessie: iedere in het kader van een Programma door Turn Over aangeboden en verzorgde begeleidings- en coachingsessie, op een bepaalde dag, gedurende een bepaald tijdsbestek.
9. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Turn Over en iedere Overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Turn Over worden betrokken.
3. Indien en voor zover niet uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, niet op de Overeenkomst van toepassing. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat tevens de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever op de Overeenkomst van toepassing zijn, vindt in geval van strijdigheid tussen de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, uitsluitend het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden toepassing.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OFFERTES, TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN & INSCHRIJVING DEELNEMERS
1. Elke offerte van Turn Over is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een offerte van Turn Over kan door hem nog worden herroepen tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever.
2. Kennelijke fouten en vergissingen in een offerte van Turn Over, binden hem niet.
3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de offerte van Turn Over, op de eventueel daartoe door Turn Over aangewezen wijze, door de Opdrachtgever is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van de offerte van Turn Over, komt de Overeenkomst niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Turn Over anders aangeeft. Een offerte van Turn Over kan in beginsel dan ook uitsluitend ongewijzigd door de Opdrachtgever worden aanvaard.
4. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst. 
5. Inschrijving van Deelnemers voor het middels de offerte overeengekomen Programma of de middels de offerte overeengekomen Programma’s, geschiedt middels het door Turn Over beschikbaar gestelde aanmeldformulier, tenzij Turn Over daarvan in individuele gevallen afwijkt. Aanmeldformulieren dienen zo volledig mogelijk en naar waarheid te worden ingevuld.
6. Behoudens voor zover Partijen middels de offerte van Turn Over reeds anders zijn overeengekomen, is Turn Over nimmer verplicht een inschrijving van een Deelnemer te accepteren en is een inschrijving van een Deelnemer pas definitief indien Turn Over deze inschrijving per e-mail heeft bevestigd.
7. Turn Over behoudt zich het recht voor de inschrijving van een bepaalde Deelnemer te weigeren indien en voor zover het Programma naar zijn oordeel niet geschikt is voor de Deelnemer, of indien Turn Over goede grond heeft te vrezen dat de Deelnemer een goede uitvoering van het Programma zal belemmeren.

ARTIKEL 4. | INHOUD VAN DE OVEREENKOMST EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN IN HET ALGEMEEN
1. De Overeenkomst omvat uitsluitend de Dienstverlening die uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. De inhoud van Programma’s waarvoor Deelnemers zich kunnen inschrijven is conform hetgeen ter zake middels de offerte tussen Partijen is overeengekomen. Indien Partijen na totstandkoming van de Overeenkomst, al dan niet ten behoeve van een enkele of meerdere Deelnemers, optionele/aanvullende Dienstverlening overeenkomen die niet uitdrukkelijk onderdeel is van het Programma, worden deze Diensten pas verleend indien Partijen daartoe uitdrukkelijk en Schriftelijk overeenstemming hebben bereikt. Deze optionele/aanvullende Dienstverlening wordt uitgevoerd tegen de daarvoor dan geldende tarieven zoals opgenomen in de tarievenlijst van Turn Over.
2. Turn Over is gerechtigd de Dienstverlening in het kader van een Programma naar eigen inzicht uit te voeren, zulks zonder dat de aard en strekking van het overeengekomen Programma wordt verlaten.
3. Programma’s bestaan uit de fases (1 en 2, dan wel 1, 2 & 3) zoals uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. De kosten verbonden aan fase 1 is de Opdrachtgever onherroepelijk verschuldigd. De annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 6 zijn van toepassing.
4. Turn Over verleent de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Turn Over verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis, zonder dat hij kan instaan voor het behalen van de resultaten die de Opdrachtgever en/of Deelnemers beogen te behalen. Voor het niet behalen van de bedoelde resultaten aanvaardt Turn Over dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
5. De Opdrachtgever staat er steeds voor in dat hij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Turn Over voorgeschreven wijze, aan Turn Over beschikbaar stelt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan Turn Over beschikbaar gestelde informatie. Turn Over is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde onjuiste of onvolledige informatie.
6. De Opdrachtgever dient Turn Over voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen.
7. Indien medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de Opdrachtgever bij de (administratieve) uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, staat de Opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van Turn Over en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst door Turn Over mogelijk te maken.

ARTIKEL 5. | DERDEN
1. Turn Over is te allen tijde gerechtigd om derden bij de uitvoering van de Dienstverlening te betrekken. Turn Over staat ervoor in dat deze derden over de vereiste kwalificaties en kunde beschikken. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
2. Behoudens voor zover de wet daaraan, gelet op alle omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is Turn Over niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventueel door hem bij de Overeenkomst betrokken derden.
3. Onder geen beding aanvaardt Turn Over enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de Opdrachtgever of een Deelnemer zelf een Overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit op voordracht of advies van Turn Over is gebeurd.
4. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Turn Over bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de betreffende bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Turn Over, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij, in plaats van Turn Over, zelf partij bij de Overeenkomst.
5. Het is mogelijk dat de eventuele derden die in verband met de uitvoering van de Dienstverlening door Turn Over worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Turn Over gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 6. | ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER OF DEELNEMERS
1. Indien de Opdrachtgever of een Deelnemer de deelname aan het Programma annuleert, blijft de Opdrachtgever de kosten verbonden aan fase 1 te allen tijde verschuldigd. Indien voor fase 1 geen afzonderlijk bedrag is bedongen, maar bijvoorbeeld een totaalprijs voor het gehele Programma, worden de kosten verbonden aan fase 1 naar evenredigheid vastgesteld.
2. Annulering door de Opdrachtgever of Deelnemer van fase 2, en in een voorkomend geval fase 3, is mogelijk tot 30 dagen vóór aanvang van de betreffende fase. Annulering dient Schriftelijk te geschieden. In geval tijdige annulering achterwege blijft, blijft de Opdrachtgever de kosten van de betreffende fase verschuldigd. De tweede zin van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing in geval van annulering van fase 2 c.q. fase 3.
3. Onder annulering als bedoeld in de vorige leden wordt tevens verstaan uitval van de Deelnemer ten gevolge van een niet aan Turn Over toerekenbare omstandigheid, zoals in geval van (tijdelijke) plaatsing van de Deelnemer binnen gesloten jeugdzorg, hechtenis, vakantie, ziekte of huisarrest van de Deelnemer, alsook onbehoorlijk gedrag van de Deelnemer waardoor deelname aan het betreffende Programma niet langer mogelijk is of redelijkerwijs niet van Turn Over kan worden gevergd.
4. Ten aanzien van individuele coaching/begeleiding van Deelnemers kan de Opdrachtgever/Deelnemer de betreffende Sessie annuleren tot 24 uur vóór aanvang daarvan, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever de kosten verbonden aan die Sessie verschuldigd blijft. Eventueel niet gemaakte reiskosten zijn echter niet verschuldigd.

ARTIKEL 7. | ANNULERING EN VERPLAATSING VAN PROGRAMMA’S EN SESSIES DOOR TURN OVER
1. Turn Over behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen, overmacht of onvoorziene bijzondere omstandigheden een Programma of Sessie te annuleren. Waar mogelijk zal Turn Over een passend alternatief aanbieden. Op dezelfde gronden (onvoldoende inschrijvingen, overmacht of onvoorziene bijzondere omstandigheden) kan Turn Over een Programma of Sessie wat betreft datum en/of tijd verplaatsen.
2. In geval van annulering of verplaatsing als bedoeld in het vorige lid, doet Turn Over daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Opdrachtgever en waar redelijk tevens aan de Deelnemer. In geval van verplaatsing kan de Opdrachtgever de Overeenkomst voor dat gedeelte waarop de verplaatsing betrekking heeft, slechts annuleren indien nakoming op een nader vast te stellen alternatieve datum en/of tijd, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, redelijkerwijs niet van de Opdrachtgever of Deelnemers kan worden gevergd. Van de Opdrachtgever en iedere Deelnemer mag in beginsel worden verlangd dat hij medewerking verleent aan de vaststelling van een alternatieve datum en/of tijd.
3. In verband met annulering als bedoeld in dit artikel, maakt de Opdrachtgever nimmer aanspraak op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de annulering niet-genoten deel van het Programma.

ARTIKEL 8. | KLACHTEN
1. Eventuele klachten over de Dienstverlening dienen binnen twee werkdagen na constatering, althans binnen twee werkdagen na het redelijkerwijs kunnen constateren van de door de Opdrachtgever veronderstelde tekortkoming, Schriftelijk aan Turn Over kenbaar te worden gemaakt.
2. Eventuele klachten over de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Turn Over te worden ingediend.
3. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit er voor Turn Over uit een dergelijke klacht geen enkele verplichting voort.
4. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling en verdere nakoming van de Overeenkomst bestaan.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT
1. Turn Over is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Turn Over geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken.
2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Turn Over bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uit te voeren gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Turn Over is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Turn Over ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door Turn Over in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Turn Over gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen heeft gesteld.
3. Indien Turn Over de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN
1. De offerte van Turn Over vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren en eventueel bijkomende kosten, zoals reiskosten, met dien verstande dat conform het bepaalde in artikel 4.1 optionele/aanvullende Diensten die niet uitdrukkelijk onderdeel zijn van het Programma, uitgevoerd worden tegen de daarvoor dan geldende tarieven zoals opgenomen in de tarievenlijst van Turn Over.
2. Alle door Turn Over vermelde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is vermeld.
3. De deelname aan Programma’s uitgevoerd op basis van de Participatiewet wordt per fase gefactureerd; 50% van de totaalprijs is bij aanvang van fase 1 verschuldigd, 25% bij aanvang van fase 2 en het restant bij aanvang van fase 3.
4. De deelname aan Programma’s uitgevoerd op basis van de Jeugdwet wordt vierwekelijks of per maand gefactureerd.
5. In geval van variabele prijzen en/of kosten, zoals in geval van een uurtarief en reiskosten, worden de daadwerkelijk gewerkte uren c.q. gemaakte kosten op basis van nacalculatie aan de Opdrachtgever doorberekend.
6. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn.
7. Turn Over is gerechtigd om de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen. 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. 9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Turn Over is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Opdrachtgever of een Deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
2. Deelname aan een Programma is geheel vrijwillig en volledig voor eigen risico van de Deelnemer. Turn Over is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk. In het bijzonder draagt Turn Over geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een doen of nalaten van een Deelnemer naar aanleiding van middels een Programma door hem opgedane kennis en/of vaardigheden.
3. Turn Over is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen letselschade. Turn Over kan jegens de Opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5, slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Turn Over in de nakoming van zijn Dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Turn Over aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Turn Over toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
4. Mocht Turn Over aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Turn Over te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient Turn Over daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Turn Over ter zake vervalt.
5. De aansprakelijkheid van Turn Over is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Turn Over betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Turn Over nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Turn Over afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Turn Over dat krachtens die verzekering toepassing vindt. Indien de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een maand, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste maand van de Overeenkomst als uitgangspunt genomen.
6. Alle rechtsvorderingen en verweren jegens Turn Over verjaren door verloop van één jaar.
7. De Opdrachtgever vrijwaart Turn Over van eventuele aanspraken van derden (waaronder Deelnemers mede begrepen), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan aan Turn Over toerekenbaar is. Indien Turn Over uit dien hoofde door een derde mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Turn Over zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Turn Over, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Turn Over en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
8. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Turn Over.

ARTIKEL 13. | INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Turn Over behoudt zich, voor zover deze rechten niet bij derden rusten, alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem gehanteerde werkwijzen en methoden, alsmede op de door hem beschikbaar gestelde documentatie en andere materialen van welke aard dan ook, ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de Opdrachtgever zelf, Deelnemers of van overige derden. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen, is, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, zowel tijdens als na de uitvoering van de Overeenkomst uitsluitend aan Turn Over voorbehouden.
2. De goederen als bedoeld in het vorige lid mogen, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, door de Opdrachtgever en Deelnemers slechts worden aangewend voor het beoogde gebruik en slechts voor zover dit gelet op de aard en strekking van de Overeenkomst noodzakelijk is. Deze goederen mogen door de Opdrachtgever en Deelnemers niet worden gekopieerd of gereproduceerd of op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking worden gesteld. Voorts mogen zij niet op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden over deze goederen kunnen beschikken anders dan in verband met toepassing van de eerste zin van dit lid.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN
1. Turn Over is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen betrekking hebben op een reeds tussen Partijen tot stand gekomen Overeenkomst.
2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Turn Over wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Turn Over zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.

U kunt hier onze algemene voorwaarden downloaden of bekijken in PDF

Wilt u meer informatie?
Wilt u meer informatie?
Meer weten of direct een jongere aanmelden? Maak een afspraak met onze jeugdspecialisten.
Maak een afspraak